Zapisnik sa sastanka Intervencijske sekcije Hrvatskog kardiološkog društva

Sastanak je održan u Opatiji, uoči nacionalnog kongresa, dana 13. listopada 2012. godine.

Nazočni su varirali, no prisutni su predstavnici iz KBC Rebro, KBC Milosrdnice, KB Dubrava, KBC Rijeka, KBC Split, KB Merkur, OB Slavonski Brod, SB Magdalena.

Prema mojoj evidenciji nije bilo predstavnika iz KBC Osijek, KB Sv Duh i OB Zadar.

  1. Prof. Ernst je izvijestio o CROINTERVENT 2012 održanom u Dubrovniku, s primjedbom da je sadržaj sastanak bio izuzetno kvalitetan, ali slabo posjećen. Postavio je pitanje da li ima smisla nastavljati s organizacijom Fellow coursa, koji nam je priznat i od EBAC-a. Prof. Bernat se uključio u diskusiju s mišljenjem da ne treba ukidati program, ali da se više ne planiraju zajednički sastanci s drugim strukama (s kirurzima). Doc. Starčević je primijetio da bi trebalo zvati manje vanjskih predavača, odnosno da se sastanak treba bazirati na našim problemima i temama, a predloženo je i da paralelne sesije nisu dobre
  2. Prof. Ernst je dalje izložio planove za CROINTERVENT 2013, koji bi trebao biti naš redovni bienalni sastanak i održati se u Zagrebu 5. i 6. travnja 2013. godine. Većina se u raspravi složila s održavanjem Fellow coursa, ali da okosnica sastnaku budu prikazi slučajeva, bilo uživo (o tome će se još razgovarati, ovisno o cijeni i lokaciji prijenosa), ali da i treba uvesti format „live in the box”
  3. Raspravljalo se o TAVI, novoj metodi koja je za sada neriješenog financiranja u Hrvatskoj, za sada se radi u tri centra, ali će se sigurno širiti. Prof. Bernat je predložen i prihvatio je da će se brinuti oko REGISTRA, koji je bolje početi sada dok je metoda na početku, da se izbjegnu problemi koje imamo s koronarnim bolesnicima
  4. Prof. Ernst je izvijestio o pripremama za PCR u Parizu, u pregovorima smo tada bili s nekoliko zemalja: Srbija, Mađarska, Cipar, Makedonija. Najavio je poziv za interesantne slučajeve. Primjedba zapisničara: u međuvremenu je formirana grupa: Srbija Cipar, Južnoafrička republika, Hrvatska, Mađarska i Makedonija su se izdvojile, i upravo smo u fazi prikupljanja slučajeva
  5. Nastavljena je diskusija oko TAVI „reimbursment”, odnosno potreba da stručno društvo uputi pismo Agenciji za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (prijedlog iz KBC Rijeka) te se nakon toga treba pokrenuti pitanje posebnog budžeta i DTS za ovu metodu.
  6. Zatim je prof. Ernst kratko izvijestio o sastanku o internetskoj akreditaciji za edukaciju iz intervencijske kardiologije. Akreditacija je u pripremi, edukacija će trajati 2 godine, i cijena će biti vrlo mala (oko 100 EUR). Predsjednik će nas obavještavati o daljim koracima i mogućnostima za ovu vrstu europske akreditacije
  7. Opći zaključak je da je sudjelovanje hrvatskih intervencijskih kardiologa na TCT u Miamiu vrlo koristan i da naše sudjelovanje treba dalje njegovati
  8. Bilo je dosta diskusije o našoj web stranici, najviše primjedaba od članstva odnosilo se na slabu dostupnost, najviše zbog odbojnosti prema upitniku za prijavu te će se na pojednostavljenju toga poraditi. Prijedlog je da svaki Laboratorij pošalje popis svojih članova, ali i liječnika u treningu koje bi mogla interesirati ova stranica. Bilo bi dobro navesti i jednu osobu koja bi bila „oficir za vezu”. Poseban je problem sadržaj, jer manjka inicijative i suradnje
  9. Ponovno je dotaknut registar intervencija, ali i AKS, no nije bilo više vremena za raspravu te je to opet najvažniji problem. U nevezanom razgovoru nakon sastanka, mnogi su članovi napomenuli, da bi najbolje bilo da uža skupina formira takav registar i jednostavno bez dalje rasprave zatraži njegovo ispunjavanje
  10. Zadnja točka nije održana, jer je bila uvedena na zahtjev dr Giunia iz Splita, koji je predložio da skupina načini popis obaveznog materijala u Laboratoriju, očito zbog jakih redukcija u posljednje vrijeme, zbog čega radimo bez osnovnih materijala, no dr Giunio nije stigao na sjednicu te će se o tome raspravljati drugi puta.

 

Zapisnik sastavila:

Doc dr Maja Strozzi